Yếu tố kỹ thuật làm giảm tiêu hao nhiên liệu (tiết kiệm năng lương) trong lò hơi:

  • Kiểm soát hệ số không khí thừa tốt
  • Kiểm soát nhiệt độ khói thải lò hơi
  • Tận dụng nhiệt từ khói thải
  • Kiểm soát lưu lượng nước xả đáy lò hơi
  • Thu hồi nước ngưng
  • Kiểm soát cách nhiệt cho hệ thống lò hơi