Nguyên lý xử lý khí thải độc hại trong công nghệ tầng sôi:

Khử SO2 trong lớp sôi nhờ phụ gia và tro

   SO2 + CaO + O à CaSO4

   Nồng độ đo được 50-80mg/Nm3

Phát sinh NOx thấp do nhiệt độ buồng đốt thấp 850-950oC, nồng độ đo được 100-120mg/Nm3

Thu bụi 2 cấp: cấp khô có hiệ suất 90-92% và cấp ướt có hiệu suất 95-98%. Nồng độ bụi cuối đo được <200mg/Nm3