Các yếu tốt kỹ thuật ảnh hưởng hiệu suất lò hơi:

  • Quá trình cháy triệt để
  • Nhiệt khói thải thấp
  • Điều chỉnh quá trình cháy tự động theo phụ tải lấy hơi
  • Nhiên liệu phù hợp với kiểu lò

Giải pháp giảm tiêu hao nhiên liệu lò hơi:

  • Lắp bộ tiết kiệm nhiệt phần đuôi lò
  • Cải tạo buồng đốt phù hợp loại nhiên liệu, nâng cao hiệu suất cháy
  • Cải tạo hệ thống điều khiển kiểm soát quá trình vận hành
  • Bảo ôn đạt chuẩn
  • Cấp loại nhiên liệu phù hợp với tiêu chí kỹ thuật

Nếu sửa chữa đúng kỹ thuật thì giảm tiêu hao nhiên liệu từ 20-30% chi phí nhiên liệu trong quá trình vận hành