ĐẶC ĐIỂM LÒ HƠI TẦNG SÔI:

CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ KHÍ ĐỘC HẠI BẰNG BIỆN PHÁP SƠ CẤP (NGAY TRONG BUỒNG ĐỐT)

SỬ DỤNG ĐƯỢC NHIÊN LIỆU XẤU: S, A, W CAO

ĐƯỢC THẾ GIỚI KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG ĐỂ GIẢM SỨC ÉP NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH: THAN ĐÁ, DẦU MỎ

PHÁT TRIỂN MẠNH Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN

PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI CÔNG NGHỆ TẦNG SÔI