Quá trình truyền nhiệt trong lò cháy theo ghi và cháy theo buồng (cháy theo ngọn lửa)

Phương pháp cháy trong lò cháy theo ghi và cháy buồng tuy có khác nhau nhưng nguyên lý và quá trình truyền nhiệt về cơ bản giống nhau

  • Nguyên lý truyền nhiệt: trong buồng lửa chủ yếu là bức xạ, đường khói sau buồng lửa chủ yếu là đối lưu.
  • Quá trình truyền nhiệt: Nhiên liệu được đốt cháy tạo ngọn lửa trên ghi trong buồng lửa hoặc trong khoảng không gian trong buồng lửa, bằng hình thức bức xạ nhiệt cao, truyền nhiệt lượng cho bề mặt ống nhận nhiệt của dàn ống sinh hơi được bố trí ở xung quanh tường buồng lửa, nhiệt lượng được dẫn từ mặt ngoài ống vào mặt trong ống sinh hơi, có nhiệt độ thấp hơn, bằng hình thức truyền nhiệt đối lưu, nhiệt lượng được tiếp tục truyền tự bề mặt trong ống đến nước có nhiệt độ thấp hơn và chảy tuần hoàn trong ống. Nước nhận nhiệt hoá hơi thành hơi nước bão hoà. Nhiên liệu sau khi cháy và truyền nhiệt bức xạ tạo thành khí khói có nhiệt độ cao ra khỏi buồng lửa và đi vào đường dẫn khói. Với hình thức truyền nhiệt đối lưu, nhiệt lượng được truyền cho các bề mặt ngoài của ống đối lưu được bố trí trong đường dẫn khói. Bằng hình thức dẫn nhiệt, nhiệt lượng được truyền từ mặt ngoài ống nhận nhiệt vào bên trong ống, mặt trong ống vừa hình thức truyền nhiệt đối lưu, nhiệt được truyền cho nước, hơi bão hoà lưu động trong ống, nước hoặc hơi bão hoà nhận nhiệt chuyển thành hơi bão hoà hay hơi quá nhiệt.